mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Rejestr lokali

Rejestr lokali jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości, zgrupowanych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych lokali.

Rejestr lokali zawiera ponadto:

1)    dane określające:

a) właścicieli lokali oraz ich udziały w prawie własności;

b) trwałych zarządców lokali Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;

2)    udziały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami;

3)    identyfikatory działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami;

4)    identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami;

 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu są:

1)     identyfikator lokalu, o którym mowa w ust. 23 – 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2)     numer porządkowy lokalu w budynku;

3)     rodzaj lokalu, z wyróżnieniem lokali mieszkalnych oraz lokali niemieszkalnych;

4)     liczba izb wchodzących w skład lokalu;

5)     liczba i rodzaje pomieszczeń przynależnych do lokalu;

6)     numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu;

7)     pole powierzchni użytkowej lokalu;

8)     pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokalu;

9)     adres lokalu, na który składają się:

a)   miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości;

b)   dzielnica;

c)   ulica i identyfikator TERYT ulicy;

d)   numer porządkowy budynku, z którym to numerem związany jest lokal;

e)   numer lokalu;

10)      dane dotyczące pomieszczeń przynależnych do lokalu, określające:

a)   rodzaj pomieszczenia i jego powierzchnię użytkową;

b)   budynek, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne;

 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oprócz danych wymienionych w ust. 1 są:

1)     oznaczenie księgi wieczystej;

2)     wartość lokalu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości;

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.