mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Rejestr gruntów

Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych o wszystkich działkach ewidencyjnych w granicach obrębu, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.

Dane ewidencyjne znajdujące się w rejestrze gruntów:

1)  identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6-8 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2)  numeryczny opis granic działki ewidencyjne;

3)  pole powierzchni działki ewidencyjnej;

4)  informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej;

 5) wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości;

6)  numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej;

7)  oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona - oznaczenie dokumentów określających własność;

8)  oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż własność i prawo użytkowania wieczystego;

9)  numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;

10) identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna;

11) adres działki, na który składają się:

a) miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości;

b) dzielnicę;

c) ulicę i identyfikator TERYT ulicy;

Rejestr gruntów zawiera ponadto informacje określające:

1)    właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności;

2)    władających, na zasadach samoistnego posiadania, gruntami o nieustalonym właścicielu;

3)    użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie;

4)    organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu;

5)    osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach;

6)    nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do     korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach;

7)    dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.