mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Rejestr budynków

Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zebranych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

2. Rejestr budynków zawiera ponadto:

1) informacje określające:

 • właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności;
 • trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;

1)    oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.

 

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku są:

 • identyfikator budynku, o którym mowa w ust. 16–22 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 • status budynku, określający, że:
 • budowa budynku została zakończona w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego lub rozpoczęte zostało jego faktyczne użytkowanie;
 • budynek jest w trakcie budowy;
 • budynek został objęty nakazem rozbiórki;
 • budynek jest przedmiotem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, ale jego budowa nie została rozpoczęta;
 • numeryczny opis konturu budynku;
 • rodzaj budynku według KŚT;
 • klasa budynku według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zwanej dalej „PKOB”, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
 • główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku;
 • wartość budynku, jeżeli zostanie ustalona;
 • data zakończenia budowy, a w przypadku  przebudowy budynku,  również data tej  przebudowy;
 • stopień  pewności ustalenia dat, o których mowa w pkt 8;
 • informacja o materiale, z którego zbudowane są zewnętrzne ściany budynku;
 • informacja o zakresie przebudowy budynku;
 • liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych budynku;
 • pole powierzchni zabudowy budynku;
 • pole powierzchni użytkowej budynku ustalone na podstawie:
 • obmiarów;
 • informacji zawartych w projekcie budowlanym;
 • łączne pole powierzchni użytkowej:
 • lokali stanowiących odrębne nieruchomości;
 • lokali niewyodrębnionych;
 • pomieszczeń przynależnych do lokali;
 • liczba ujawnionych w ewidencji samodzielnych lokali;
 • numer rejestru zabytków, jeżeli budynek jest wpisany do tego rejestru,
 • adres  budynku, na który składają się:
  • miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości;
  • dzielnica;
  • ulica i identyfikator TERYT ulicy;
  • numer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowi;
  • identyfikatory działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek;
  • informacja, czy budynek został oddany do użytkowania w całości lub w części:
  • oznaczenie części budynku oddanej do użytkowania;
  • data oddania do użytkowania budynku lub części budynku;
  • liczba mieszkań według dokumentacji budowy w budynku mieszkalnym;
  • łączna liczba izb w budynku mieszkalnym;
  • przyczyna rozbiórki budynku lub jego części;

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.