mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Oferta

Zakres naszych usług obejmuje następujące wyceny:

 • mieszkań własnościowych i spółdzielczych
 • lokali użytkowych
 • nieruchomości gruntowej zabudowanej
 • pojedynczej działki stanowiącej część nieruchomości
 • wycena użytkowania wieczystego
 • gruntów rolnych, w tym: gruntów ornych, obiektów stawowych, łąk, pastwisk
 • nieruchomości leśnych
 • części składowych nieruchomości w tym: składnika roślinnego, składnika budowlanego, urządzeń i naniesień będących w użytkowaniu
 • ograniczonych praw rzeczowych
 • nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia opłaty planistycznej
 • nieruchomości gruntowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej
 • nieruchomości w celu aktualizacji opłat
 • nieruchomości w celu dokonania zwrotu

Oferujemy obsługę w zakresie doradztwa dotyczącego:

 

 • opracowania i ekspertyzy rynku nieruchomości
 • opracowania efektywności inwestowania w nieruchomości
 • opracowania skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • badania trendów cenowych
 • analizy cen transakcyjnych na lokalnym rynku
 • analizy możliwych do uzyskania stawek czynszów dla planowanej inwestycji
 • badania stanu prawnego nieruchomości
 • ustalania przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania dla danej nieruchomości
 • ustalania stanu faktycznego i uwarunkowań prawnych związanych z decyzjami inwestowania w nieruchomość.

.

 

Wykonane przez nas operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.


Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem.