mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

obrazek

Nieruchomość gruntowa zabudowana

   Zgodnie z art. 46. § 1. Ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

    Zgodnie z art. 4 pkt.1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Częściami składowymi zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.