mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

obrazek

Mieszkania własnościowe i spółdzielcze

 Zgodnie z art. 46. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zgodne z art. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali „Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.”

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, bardzo zbliżonym do własności. Od 31 lipca 2007 roku nie ma już możliwości jego ustanowienia, a prawa powstałe przed tą datą sukcesywnie przekształcane są w odrębną własność lokali.Na treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu składają się prawo do korzystania z lokalu i prawo rozporządzania lokalem. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Do zbycia tego prawa konieczne jest dokonanie czynności w formie aktu notarialnego, a umowa obejmuje również wkład budowlany Ograniczone prawo rzeczowe w odróżnieniu do prawa własności podlega kilku ograniczeniom, korzystanie z lokalu musi być zgodnie z przeznaczeniem, a jego zmiana wymaga zgody spółdzielni.