mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Mapa ewidencyjna

Treść mapy ewidencyjnej stanowią następujące elementy:

  1) granice: państwa, jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, jednostek ewidencyjnych, obrębów, działek ewidencyjnych;

  2)   oznaczenia punktów granicznych, z wyróżnieniem punktów, których położenie określone zostało w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością, a spośród nich - punktów trwale stabilizowanych w terenie,

  3)   kontury użytków gruntowych i ich oznaczenia;

   4) kontury klas bonitacyjnych, ustalone w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zwane dalej „konturami klasyfikacyjnymi”, i ich oznaczenia;

  5)   kontury budynków;

  6)   numery działek ewidencyjnych;

  7)   granice rejonów statystycznych i ich oznaczenia;

  8)   dane opisowo-informacyjne, a w szczególności:

a)  nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

b)  oznaczenia jednostki ewidencyjnej i obrębu;

c)   nazwy ulic, placów, uroczysk, cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych;

d)  numery dróg publicznych nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych;

e)  numery porządkowe i ewidencyjne budynków;

 

2. Treścią mapy ewidencyjnej mogą być również nazwy zespołów urbanistycznych, przysiółków i niw.

3. Mapę ewidencyjną, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządza się w skalach: 1:500, 1:1.000, 1:2.000 lub 1:5.000. Jej edycję stanowią mapy obrębowe.

4. Do opracowania mapy ewidencyjnej stosuje się odpowiednie standardy techniczne dla mapy zasadniczej, ustalone odrębnymi przepisami.

5. Przy edycji mapy, szczególnie w skali 1:2.000 lub 1:5.000, jej dane opisowo-informacyjne dotyczące budynków oraz numery punktów granicznych nie muszą być wykazywane.

6. Treścią mapy ewidencyjnej w postaci nieelektronicznej oprócz elementów, o których mowa w ust. 1 i 2, są:

1)    oznaczenie punktów przecięcia się linii siatki kilometrowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust.5 ustawy;

2)    współrzędne prostokątne płaskie co najmniej dwóch skrajnych punktów, o których mowa w pkt 1;

3)    opis zawierający:

a)    nazwę: „Mapa ewidencyjna”;

b)    skalę mapy;

c)     numer arkusza ewidencyjnego;

d)    nazwę województwa, powiatu i gminy;

e)    nazwę jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator;

f)      nazwę obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator lub tylko identyfikator, w przypadku gdy obręb nie posiada nazwy;

3)    schemat podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze ewidencyjne;

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków