mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Dokumenty

Poniżej zaprezentowana jest lista podstawowych dokumentów niezbędnych do wykonania operatu szacunkowego w zależności od rodzaju nieruchomości. W celu dokładnego uzgodnienia wymaganych dokumentów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ:

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości nieposiadającej założonej Księgi Wieczystej inny dokument pozwalający stwierdzić komu przypadają prawa do nieruchomości;
 2. Wypis z rejestru gruntów;
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
 4. Dane o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy

 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości nieposiadającej założonej Księgi Wieczystej inny dokument pozwalający stwierdzić komu przypadają prawa do nieruchomości;
 2. Wypis z rejestru gruntów;
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
 4. Dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z kartoteki budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy. W przypadku nieruchomości będących w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę

WYCENA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH (WŁASNOŚCIOWE, UŻYTKOWE)

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości nieposiadającej założonej Księgi Wieczystej inny dokument pozwalający stwierdzić komu przypadają prawa do nieruchomości;
 2. Wypis z rejestru gruntów;
 3. Rejestr lokali, rejestr budynków
 4. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
 5. Opcjonalnie projekt architektoniczno budowlany lokalu lub budynku, w którym znajduje się lokal

 WYCENA MIESZKAŃ SPÓŁDZIELCZYCH

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości nieposiadającej założonej Księgi Wieczystej inny dokument pozwalający stwierdzić komu przypadają prawa do nieruchomości;
 2. Wypis z rejestru gruntów;
 3. Wypis z kartoteki lokali,
 4. Wyrys z mapy ewidencyjnej;
 5. Opcjonalnie projekt architektoniczno budowlany lokalu lub budynku, w którym znajduje się lokal

 WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej, w przypadku braku numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości nieposiadającej założonej Księgi Wieczystej inny dokument pozwalający stwierdzić komu przypadają prawa do nieruchomości;
 2. Wypis z rejestru gruntów;
 3. Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków;
 4. Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu;
 5. Rzuty kondygnacji;
 6. Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub widencyjnej)
 7. Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości


W przypadku braku w\w dokumentów przez Zleceniodawcę, Rzeczoznawca Majątkowy w ramach swoich czynności samodzielnie pobiera dokumenty z zasobów jednostek samorządu terytorialne