mgr inż. Łukasz Bartoszewicz

+48 789 394 514

mgr inż. Michał Słupski

+48 789 394 522

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – decyzja administracyjna ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych. Decyzja wprowadziła  ustaw z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,. Decyzja w obecnej formie jest wydawana tylko dla terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wyróżniamy dwa rodzaje decyzji o warunkach zabudowy

Powyższe decyzja są instrumentami planowania przestrzennego. Ich celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować szereg uwarunkowań dotyczących na przykład  wysokości budynku, jego kształtu, koloru elewacji inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki. Do ustalenia warunków zabudowy nie jest niezbędne posiadanie przez wnioskującego praw do nieruchomości. Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności. O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy. Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Warunki niezbędne do wydania decyzji

  1. Co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej zabudowy (tzw. zasada dobrego sąsiedztwa) Wymóg ten nie dotyczy zabudowy zagrodowej, jeśli powierzchnia  gospodarstwa  rolnego przekracza średnią powierzchnię takiego gospodarstwa w danej gminie. 
  2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
  3. Istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji.
  4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne.
  5. Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Źródło: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym